Á.SZ.F.

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az egyedi feltételeket tartalmazó Vállalkozói/Megbízási Szerződések elválaszthatatlan részét képezik (a továbbiakban: Vállalkozói/Megbízási Szerződés). A felek az Vállalkozói/Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tekintik magukra nézve érvényesnek, illetve ezen feltételek alapján kötelesek eljárni.

 

1. A szerződés tárgya

 

1.1. Megrendelő a Vállalkozói/Megbízási Szerződés aláírásával megbízza a Szolgáltatót az Vállalkozói/Megbízási Szerződésben meghatározott időpontban és helyszínen a fotózási és/vagy filmezési feladatok elvégzésével, a Vállalkozói/Megbízási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

 

1.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a megbízást az Vállalkozói/Megbízási Szerződés aláírásával elfogadja, továbbá kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges tapasztalattal, tudással, technikai felszereltséggel rendelkezik és a szerződés alapján vállalt feladatokat legjobb tudása szerint végzi el.

 

1.3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Vállalkozói/Megbízási Szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta a Megrendelőt az általa készített fénykép- és filmfelvételek művészi irányáról, valamint a Szolgáltató korábbi munkáiból válogatást, referenciaanyagot mutatott be a Megrendelő részére. Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató tájékoztatását megértette, azt tudomásul vette, elfogadta és ezen tájékoztatás, valamint a Szolgáltató által bemutatott fotó- és filmanyagok alapján köti meg a szerződést.

 

2. A fotózás, filmezés időtartama

 

2.1. A Szolgáltató a fotózási, filmezési tevékenységet a meghatározott időpontban és az árlistában szereplő csomagoknak megfelelően köteles végezni. Ezen időpontot követően kizárólag a Megrendelő kifejezett, ilyen irányú kérése/megrendelése alapján, a lenti 3.4. pontban meghatározott díjazás ellenében köteles fotózási, filmezési tevékenységet ellátni. Amennyiben a Felek között vita alakul ki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás időtartamával kapcsolatosan, úgy Felek már most elfogadják a Szolgáltató által készített utolsó fényképfelvétel/videofelvétel időpontját, mint meghatározó időpontot.

 

2.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy – a Felek egyéb tartalmú megállapodásának hiányában – a fotózás, filmezés megfelelő minőségben történő elvégzéséhez a Megrendelőnek a Szolgáltató részére legalább 2 óra időtartamot biztosítania kell, amely időtartamban a Megrendelő a Szolgáltató rendelkezésére áll. Amennyiben a Megrendelő ezen időtartamot a Szolgáltató részére biztosítani nem tudja, úgy a Szolgáltató a tőle elvárt minőségű fotó és filmfelvétel elkészítését szavatolni nem tudja és ebben az esetben az ezen időtartam alatt elkészült fotó és filmfelvétel minőségével kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

3. Pénzügyi feltételek

 

3.1. A Megrendelő által választott szolgáltatási csomagot, valamint a szolgáltatási csomagban foglalt tevékenységeket az Vállalkozói/Megbízási Szerződés tartalmazza.

 

3.2. Felek a fizetési ütemezéssel kapcsolatosan az alábbiakban állapodnak meg:

Megrendelő a Vállalkozói/Megbízási Szerződés szerinti díjat legkésőbb a felvételek átadását követő 8 napon belül köteles a Szolgáltatónak készpénzben vagy átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a fizetés időpontjának az összeg Szolgáltató fizetési számláján történő jóváírásának napja minősül.

 

3.3. A Szolgáltató a fenti díjon felül jogosult továbbá 60 Ft/km kiszállási díj felszámítására, Mosonmagyaróvár közigazgatási határától a fotózás/filmezés tényleges helyszínéig számítva és a visszaútra egyaránt. Amennyiben a fotózás/filmezés több helyszínen zajlik, úgy a helyszínváltások útdíjára szintén a 60 Ft/km díj számolandó fel. A kiszállási díjat a Megrendelő a 3.2. pontban meghatározott összeg esedékességével egyidejűleg fizeti meg a Szolgáltató részére.

 

3.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő kifejezett kérése esetén fenti 2.1. pontban meghatározott időpontot követően is készít fénykép és videofelvételeket, melynek vállalási díját külön megállapodásban rögzítik a Felek.

 

3.5. Amennyiben a Megrendelő bármely okból a szerződéstől elállna, úgy a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Megrendelő kötelesek a Szolgáltató valamennyi kárának, költségének megtérítésére, az elálló nyilatkozat közlésétől számított 15 napon belül.

 

3.6. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő jogosult a választott szolgáltatási csomag módosítására, azzal, hogy a módosítás kizárólag bővebb tartalmú szolgáltatási csomag választására irányulhat, ellenkező irányú módosítás lehetőségét a Felek kizárják. Megrendelő módosítási igényét írásban kötelesek a Szolgáltató felé bejelenteni.

 

3.7. Megrendelő jogosult az Vállalkozói/Megbízási Szerződésben meghatározott, a szolgáltatási csomag részét nem képező opciók megrendelésére azzal, hogy – a Felek egyéb tartalmú megállapodásának hiányában – a megrendelés teljesítését követő 8 napon belül köteles a választott opció díját a Szolgáltató részére megfizetni.

 

3.8. Felek rögzítik és Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fotózásra/filmezésre az előre rögzített dátumtól különböző időpontban és/vagy helyszínen kerül sor a Megrendelő kérése alapján, úgy a Szolgáltató külön díjazásra jogosult, amelynek mértéke az Vállalkozói/Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra.

 

3.9. Amennyiben a Megrendelő valamely összeg megfizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező mértékű késedelmi pótlék felszámítására, a késedelem minden megkezdett napjára.

 

4. Megrendelők jogai és kötelezettségei

 

4.1. Megrendelő kötelesek valamennyi fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni.

 

4.2. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltató teljesítésével kapcsolatosan észrevétele, javaslata van, úgy azt jogosult a Szolgáltatóval mind írásban (postai úton, e-mailben, stb.), mind szóban közölni. A Szolgáltató köteles a Megrendelő észrevételét, javaslatát szolgáltatásának nyújtása során figyelembe venni azzal, hogy amennyiben a Megrendelő észrevétele, javaslata célszerűtlen vagy szakszerűtlen, úgy a Szolgáltató köteles erre őket haladéktalanul figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítást ismételten, írásban megerősíti, azt a Szolgáltató a Megrendelő kockázatára teljesíti.

 

4.3. Megrendelő köteles – amennyiben készül ilyen – a rendezvény/esemény forgatókönyvét a Szolgáltató részére legkésőbb az ezt megelőző 1 hétig másolatban átadni. Forgatókönyv hiányában a Felek a Megrendelő által kívánt fotózási, filmezési ütemtervet előzetesen egyeztetik.

 

4.4. Az elkészült fénykép és filmfelvételek a Megrendelő tulajdonát képezik, amennyiben valamennyi, a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. A fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésének időpontjáig a Szolgáltató a felvételeket nem köteles a Megrendelő részére átadni és azokat a Megrendelő semmilyen formában nem jogosult felhasználni, így különösen nagy nyilvánosság előtt bármilyen formában közzétenni, a Szolgáltató beleegyezése nélkül azokról, bármilyen formában (ideértve az elektronikus formát is) másolatot készíteni.

 

4.5. Megrendelő a Vállalkozói/Megbízási Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a szerződés keretében készült fénykép- és filmfelvételeket saját üzletszerzése érdekében, promóciós tevékenysége során, weblapján, egyéb megjelenési formáin felhasználja. Amennyiben Megrendelő valamely fénykép- vagy filmfelvétel ilyen célú felhasználásához nem járul hozzá, úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelő ilyen irányú kérésének eleget tenni és az adott felvétel(eke)t a Megrendelő kérésének kézhezvételének időpontjától számítottan felhasználni nem jogosult.

 

4.6. Megrendelő kötelesek megfelelő munkakörülményeket biztosítani a Szolgáltató részére, azaz a fotózás/filmezés ideje alatt a Szolgáltató felszerelésének biztonságos elhelyezésének (külön asztal, stb.) lehetőségét, valamint a Szolgáltató eszközeinek töltéséhez szükséges elektromos energia díjmentes igénybevételi lehetőségét garantálni.

 

4.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szolgáltató által a Megrendelő részére nyújtott fotózási, filmfelvétel készítési tevékenység időtartama meghaladja a 6 órát, úgy Megrendelő – saját költségén – kötelesek a Szolgáltató fotózási, filmfelvételi tevékenységében részt vevő munkatársai részére étkezési (étel- és italfogyasztás) ellátást biztosítani. Amennyiben ezen kötelezettségét a Megrendelő nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy a Szolgáltató munkatársai jogosultak a fotózás, filmfelvétel készítés helyszínét étel- és italfogyasztási célból elhagyni, amely nem minősül szerződésszegésnek.

 

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

5.1. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatási csomagban foglaltak legjobb szakmai tudása szerinti, maradéktalan teljesítésére.

 

5.2. A Szolgáltató a későbbi esetleges félreértések elkerülése érdekében már most tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fénykép- és filmfelvételeket a rendezvény/esemény történései, helyszíne, környezete jelentős mértékben befolyásolja. Megrendelő a Vállalkozói/Megbízási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezen tájékoztatást megértette és elfogadja. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő által biztosított feltételek alapján tudja ellátni tevékenységét, természetesen azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatását a legjobb szakmai tudása szerint végzi el.

 

5.3. A Szolgáltató köteles a Felek által előzetesen egyeztetett fénykép- és filmfelvételi időpontokban, helyszíneken megfelelő felszereléssel megjelenni, a fénykép- és filmfelvételeket a tőle elvárható legmagasabb minőségben elkészíteni.

 

5.4. A Szolgáltató köteles a Megrendelő kéréseit figyelembe venni, a 4.2. pontban írtak figyelembevételével.

 

5.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az Vállalkozói/Megbízási Szerződésben rögzített vállalási határidőt betartja. A Megrendelői feladatok, tevékenységek okozta időtartam (pl. fényképek leválogatása egy esetleges albumhoz) nem számítható bele az Vállalkozói/Megbízási Szerződésben rögzített vállalási határidőbe. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kiválasztott felvételek a Megrendelő részére, az általuk kért formában a lehető leghamarabb átadásra kerüljenek, azonban a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az esetleges külső (pl. nyomdai) munkák ideje befolyásolja a felvételek Szolgáltató általi átadásának idejét.

 

5.6. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásának nyújtását megtagadni, amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettséggel az esedékességtől számított több mint 5 napos késedelembe esik, továbbá abban az esetben, ha a teljesítéshez szükséges, 4.6. pontban meghatározott minimális feltételek nem biztosítottak.

 

6. Egyéb feltételek

 

6.1. Felek a Vállalkozói/Megbízási Szerződés teljesítése során, a lehető legmagasabb minőségű felvételek elkészítése érdekében kötelesek folyamatosan együttműködni, a teljesítést esetlegesen befolyásoló tényezőkről kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni.

 

6.2. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy valamennyi, a Vállalkozói/Megbízási Szerződésben meghatározott kötelezettségüket jóhiszeműen, határidőben teljesítik.

 

6.3. A Vállalkozói/Megbízási Szerződést Felek kizárólag közösen, írásban módosíthatják.

 

6.4. Felek között a Vállalkozói/Megbízási Szerződés tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Ha azonban a vitás kérdést nem sikerült tárgyalással megoldaniuk, akkor a felek a szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő valamennyi vitás kérdés elbírálására a Győri Törvényszék, illetve a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

6.5. jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályait, különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.

 

Halászi, 2020. szeptember 1.

Készen állsz a Nagy Napodra?